Sa 23.11.2019
14:00 Uhr
Workshop
Kinder 9 – 12 Jahre
Pergamonmuseum

Sa 14.12.2019
14:00 Uhr
Workshop
Kinder 9 – 12 Jahre
Pergamonmuseum

Sa 28.12.2019
14:00 Uhr
Workshop
Kinder 9 – 12 Jahre
Pergamonmuseum