Highlights der Sammlung

Ikone aus Flussperlen, Israel, 19. Jh. © Staatliche Museen zu Berlin, Museum Europäischer Kulturen / Ute Franz-Scarciglia CC NC-BY-SA