China in der Schweiz: Jian E'shi (1913-1972)

12.12.2006 bis 14.04.2007